Obchodné podmienky pre používanie služby "obecny-portal.sk"

  

Všeobecné ustanovenia a pojmy

 1. Svojou registráciou na portáli obecny-portal.sk Objednávateľ vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a zároveň dáva súhlas so spracovaním svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb Poskytovateľovi služby a spoločnosti ADALIA, s.r.o. (vrátane marketingového účelu spojeného s týmto projektom).
 2. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služby medzi Objednávateľom a Poskytovateľom a sú určené najmä na rýchle a priame oboznámenie sa Objednávateľov a návštevníkov portálu s právami a povinnosťami pri využívaní portálu.

Účel a predmet zmluvy

 1. Účelom uzatvorenia zmluvy a využívania portálu obecny-portal.sk je zverejňovanie dokumentov o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch Objednávateľa (zmluvy, objednávky a faktúry) podľa všeobecne záväzných predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
 2. Predmetom zmluvy sú podmienky používania, prevádzkovania a správy portálu obecny-portal.sk tak, aby bol naplnený účel zmluvy.  

Práva a povinnosti Objednávateľa

 1. Objednávateľ má právo na využívanie služby obecny-portal.sk po registrácii a podpise zmluvy za predpokladu dodržiavania dohodnutých podmienok, všeobecne záväzných predpisov a dobrých mravov.
 2. Objednávateľ má právo vypovedať alebo odstúpiť od zmluvy v zmysle Zmluvy o zriadení a poskytovaní internetového portálu.
 3. Po právoplatnom ukončení zmluvy bude Objednávateľovi zablokovaný aktívny prístup (možnosť zverejňovania ďalších dokumentov) na tomto internetový portáli, Údaje budú v systéme evidované po dobu stanovenú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Objednávateľ je povinný uhradiť všetky poplatky za využité služby v zmysle Zmluvy o zriadení a poskytovaní internetového portálu.
 5. Objednávateľ a ním oprávnené fyzické osoby sú povinné zvoliť si také prihlasovacie heslo aby nebolo jednoducho odvoditeľné z ich iných dostupných údajov. Tiež sú povinné svoje prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo) udržiavať v tajnosti, ako aj zabezpečiť, aby sa k nim nedostala iná (nepovolaná) osoba. Najmä je zakázané poskytnúť svoje prihlasovacie údaje iným osobám ako je samotný Objednávateľ a ním poverená fyzická osoba.
 6. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby ním zverejňované a spravované údaje boli správne, pravdivé a aby ich obsah spĺňal podmienky všeobecne záväzných predpisov, najmä príslušné ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov, zákona o slobodnom prístupe k informáciám, Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
 7. Objednávateľ je povinný v prípade podozrenia zneužitia prihlasovacích údajov bezodkladne zmeniť prihlasovacie heslo, zablokovať alebo zrušiť konkrétny prístup, prípadne prijať iné opatrenia vrátane požiadania Poskytovateľa o súčinnosť tak, aby bol znemožnený neoprávnený prístup k ním spravovaným údajom.

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ umožní Objednávateľovi, ktory sa registruje prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke portálu, používanie tohto internetového portálu počas skúšobnej doby do nadobudnutia účinnosti zmluvy, najdlhšie však 14 dní odo dňa registrácie.
 2. Poskytovateľ je povinný vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie nepretržitej správnej funkčnosti a dostupnosti portálu obecny-portal.sk.
 3. Poskytovateľ je povinný v primeranej lehote riešiť opodstatnené dotazy a pripomienky návštevníkov portálu a Objednávateľa, najmä v súvislosti s funkčnosťou portálu, zrozumiteľnosťou návodov, informácií vrátane týchto Obchodných podmienok. O riešení je Poskytovateľ povinný informovať Objednávateľa a verejnosť v lehote a spôsobom primeraným závažnosti problému a jeho riešenia, vrátane zmien návodov, informácií a týchto Obchodných podmienok.
 4. Poskytovateľ je povinný umožniť Objednávateľovi v prípade jeho záujmu vystaviť si priamo v systéme obecného portálu Potvrdenie o zverejnení zmluvy v zmysle platných právnych predpisov
 5. Poskytovateľ má v prípade neplnenia povinností zo strany Objednávateľa právo na odstúpenie od zmluvy podľa podmienok uvedených v zmluve. v prípade hrubého porušenia Obchodných podmienok alebo všeobecne záväzných predpisov (najmä znefunkčnenie alebo zneužitie portálu prípadne inej deštrukčnej činnosti so zámerom znefunkčniť portál alebo obmedziť jeho používanie) je Poskytovateľ oprávnený okamžite zablokovať prístup Objednávateľa k funkčnosti portálu a prestať zverejňovať dokumenty Objednávateľa.
 6. Poskytovateľ má právo upraviť Obchodné podmienky a cenník a tieto je následne povinný zverejniť na dostupnom (obvyklom) mieste na stránkach služby. Pokračovaním v používaní služieb vyjadruje Objednávateľ svoj súhlas s novými Obchodnými podmienkami služby, čo deklaruje podpísaním Dodatku k zmluve.  

Dodacie podmienky

 1. Služby sú poskytované on-line prostredníctvom siete Internet s prístupom cez počítač alebo iné zariadenie. Poskytovateľ služby vyvíja nepretržite maximálne úsilie, aby jeho servery boli prístupné prostredníctvom siete Internet a funkčné nepretržite a aby aplikácie fungovali podľa zverejnených popisov a v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami. Poskytovateľ služby nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené neprístupnosťou alebo výpadkom siete Internet, mobilnej telekomunikačnej siete alebo ktoréhokoľvek počítača alebo aplikácie podieľajúcich sa na zabezpečení služby. Poskytovateľ služby vyvinie maximálne úsilie, aby akékoľvek chyby a problémy súvisiace s výpadkom siete Internet, nefunkčnosťou alebo chybnou funkčnosťou počítačov a aplikácií na strane Poskytovateľa boli odstránené v čo najkratšom čase a aby chybné alebo neúplné transakcie boli dokončené alebo opravené manuálne.
 2. Poskytovateľ služby nezodpovedá za žiadne škody priame či nepriame, ktoré môžu Objednávateľovi alebo tretím osobám vzniknúť v súvislosti s používaním služieb obecny-portal.sk, najmä za nesprávne alebo oneskorené informácie o zverejneniach zmlúv.
  

Reklamačné podmienky, hlásenia chýb a námetov

 1. Nesprávnu funkčnosť systému alebo prevádzkové poruchy, ako chyby aplikácie a námety na jej zlepšenie môže Objednávateľ a návštevníci zaslať Poskytovateľovi služby vrátane všetkých relevantných podkladov a informácií.
 2. Nefunkčnosť alebo chyby siete mobilného operátora alebo siete Internet môže Objednávateľ reklamovať u svojho poskytovateľa príslušnej služby.
 3. Vzhľadom na on-line charakter služby reklamáciou nevzniká nárok na náhradu akejkoľvek škody priamej či nepriamej, ako ani na opakované poskytnutie príslušnej služby
 4. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 14.02.2011 a nadobúdajú účinnosť dňom podpisu Zmluvy o zriadení a prevádzkovaní internetového portálu.